Naar een nieuwe Benelux.

 

Em. prof. dr. S.W. COUWENBERG, Erasmus Universiteit Rotterdam
Em. prof. dr. H. GYSELS, Universiteit Gent
 

Benelux Manifest:

“Nu het Benelux-verdrag van 1958 in 2008 ten einde loopt, dienen we ons te gaan bezinnen over
de toekomst van de Benelux. Aanvankelijk tot stand gekomen als douane-unie, kreeg de Benelux al spoedig een economische en fiscale dimensie, terwijl terreinen als ruimtelijke ordening, milieu, verkeer, politie en justitie er gaandeweg ook bij betrokken werden.

In economisch opzicht is de Benelux door de Europese integratie inderdaad voor een groot deel achterhaald. Maar in politiek opzicht kan zij een nieuwe toekomst tegemoet gaan.

Een nieuwe taak dient zich aan, te weten: in de zich uitbreidende Europese Unie onze krachten te bundelen in een hecht politiek samenwerkingsverband, dat ons in staat stelt als een politieke eenheid op te treden bij de onderhandelingen binnen de Europese Unie en zo, met andere kleine lidstaten, een tegenwicht op te bouwen tegen de politiek van de grote lidstaten.

Zonder een nieuwe onafhankelijke en zelfbewuste Benelux zoals hierboven bedoeld, zullen we steeds meer naar het pijpen van de grote lidstaten moeten dansen, feit waarop de Belgische oud-premier Leo Tindemans de laatste jaren vaak heeft gewezen.

Zodra de machtsvraag in de Europese Unie aan de orde komt, moeten we als Benelux-landen met één stem leren spreken, zoals Eurocommissaris Frits Bolkestein herhaaldelijk beklemtoond heeft. Die ene stem heeft inmiddels evenveel politiek gewicht gekregen als die van grotere lidstaten. Juist in een zich uitbreidende E.U., is het van belang de politieke samenwerking binnen de Benelux te intensiveren en daarbij ook meer strategische onderwerpen onder ogen te zien.

De Benelux dient het voortouw te nemen tot zon politieke krachtenbundeling en zodoende andere kleine lidstaten te inspireren dat voorbeeld te volgen. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan bestaande overlegstructuren zoals die tussen de Scandinavische landen en de zogenaamde Visegrad-staten die eveneens verder geïntensiveerd zouden moeten worden.

Met dit Manifest roepen de initiatiefnemers de betrokken regeringsinstanties in België, Nederland en Luxemburg op de nodige stappen te ondernemen om de politieke en juridische voorwaarden te scheppen ter vervanging van de huidige primair economische Benelux door een politieke Benelux

De Benelux-landen nemen een unieke geopolitieke plaats in Europa in. Onze wereldhavens zijn het knooppunt van de Europese handel en energiebevoorrading. Benelux is de vierde economische Europese macht. Het was trouwens in de Lage Landen, met hun vrijgevochten handelssteden dat al in de vroege Middeleeuwen de basis werd gelegd voor ons huidig democratisch bestel.

Het was de Benelux die de inspiratie vormde voor de grondleggers van de E.U. toen zij het Verdrag van Rome ondertekenden. Door zich in de E.U. te verenigen zullen de Benelux-staten opnieuw aanknopen met deze pioniersrol. En zo krijgen zij een “grandeur” die nu eens niet gebaseerd is op brute politieke, militaire of economische macht, maar wel op het leveren van toekomstgerichte oplossingen voor het bij elkaar brengen van de Europeanen”.

En zo geldt: BENELUX = EUROPA = EENHEID IN VERSCHEIDENHEID

Tot zo ver de tekst van het Manifest dat op vrijdag, 18 maart 2005 werd overhandigd in aanwezigheid van de pers, door een afvaardiging van het Comité aan de toenmalige Voorzitter van de INTERPARLEMENTAIRE BENELUXRAAD, de heer Frans de Nerée tot Babberich, op het welbekende Binnenhof in DEN HAAG.

(Voegen wij er nog aan toe dat tot op heden (december 2009) het Initiatiefcomité de adhesiebetuiging ontving van méér dan vijfhonderd personaliteiten uit Noord en Zuid)

Addendum:

“Nu het ernaar uitziet dat het nieuwe Beneluxverdrag door de verschillende parlementen zal worden geratificeerd, moet het ook optimaal worden uitgevoerd. Het bestuur van het Comité Nieuwe Benelux beijvert zich om daar in de geest van het Manifest op toe te zien. Het bestuur zal daarbij, wanneer dat aan de orde is, samenwerken met organisaties die vergelijkbare doelen nastreven”.

Neem mij op in de lijst van ondertekenaars